Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7556 b0db 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasimplyfalling simplyfalling
8540 0756 420
Reposted fromTangizz Tangizz viamacielsonator macielsonator
0362 92e0 420
4730 6d64 420
0185 d776
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamefir mefir
5719 3414 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamefir mefir
Mogę Cię przytulić jak chcesz, to najsilniejsza magia na świecie. 
— Shrek
Reposted fromAluap Aluap viamefir mefir
3212 107f 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatake-care take-care
Chevy
Reposted fromcube cube viamefir mefir
Wiesz, czasami nie chcesz niczego poza tym, żeby kogoś dotknąć. Chociaż brzegiem koszulki, albo tym najmniejszym palcem u lewej ręki. Czasami chcesz po prostu nie musieć odwracać głowy i czuć tą bliskość, czuć, że ktoś siedzi obok Ciebie, ta jedna jedyna osoba. Na własnej skórze znaleźć jego ciepło, włosek, milimetr zapachu. Wiesz, czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być ta, żeby się położyć, wtulić się i zasnąć.
— znalezione gdzieś w sieci
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamefir mefir
Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
6720 aa0a 420
Reposted fromkarora karora viamefir mefir
bo co to za miłość, o którą trzeba prosić?
— żadna
Reposted fromprzewidywalne przewidywalne viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl